خاتمه خوش پتروشیمی در سال 99

به گزارش مجله گیتی رو، تصویب نامه هیئت وزیران با هدف افزایش فراوری محصول باارزش پروپیلن و مدیریت متانول فراوریی در کشور ابلاغ شد.

خاتمه خوش پتروشیمی در سال 99

به گزارش شانا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود یک سال است که با تعریف طرح های راهبردی برنامه ریزی مطلوبی برای گام چهارم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تقویت پایداری صنعت را در همه ابعاد در دستور کار قرار داده و آغاز نموده است.

ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی در گام چهارم توسعه براساس موجودی خوراک تا 1406 صورت گرفته است. با آنالیز خوراک های قابل دریافت از صنعت نفت در سال های آینده و استفاده از محصولات پایه به عنوان خوراک و همین طور آنالیز میزان واردات محصولات پتروشیمی و احتیاج صنایع پایین دستی، 30 طرح راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و تعریف شده اند که طرح های راهبردی شامل سه گروه خوراک ترکیبی، فراوری پروپیلن و طرح های پیشران می شوند.

طرح های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن با هدف ایجاد تنوع در سبد محصولات، توسعه زنجیره ارزش، کاهش واردات، تأمین خوراک صنایع پایین دستی و افزایش ارزش محصولات تعریف شده اند که با توجه به حجم سرمایه گذاری پایین و مصرف کم آب، اجرای این طرح ها در مناطق مختلف کشور برای آمایش سرزمینی امکان پذیر است.

طرح های فراوری پروپیلن به منظور افزایش ظرفیت پروپیلن در کشور و توسعه زنجیره این محصول اجرا می شوند؛ هم اکنون در بخش پالایشگاه و پتروشیمی حدود 950 هزار تن پروپیلن در کشور فراوری می گردد و اجرای این طرح ها سبب افزایش این مقدار به حدود 4.5 میلیون تن می گردد که می تواند بهترین خبر برای صنعت پتروشیمی کشور باشد.

بر این اساس، هیئت وزیران آیین نامه احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی برای انتقال پروپیلن فراوریی به کشور را 17 اسفندماه 99 تصویب و در 23 اسفندماه ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه تصویب نامه هیئت وزیران که ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده به توضیح زیر است:

هیئت وزیران در نشست 99/12/17 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد زیرساخت های لازم برای برطرف احتیاج صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی به وسیله اجرای طرح های پیشران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن، تصویب کرد:

الف- با توجه به اهمیت فراوری پروپیلن و بهره برداری از متانول مازاد فراوریی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش این محصول راهبردی و نیز با هدف انتقال پروپیلن فراوریی به داخل کشور با اولویت برطرف احتیاج داخلی و کاهش واردات مشتقات پروپیلن، اقدامات زیر توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از محل منابع داخلی انجام می گردد:

1- ایجاد زیرساخت های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی فراوری پروپیلن در منطقه عسلویه مشتمل بر تأمین و آماده سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل متانول پروپان به پروپیلن با اولویت استفاده از خوراک متانول در مجموع به ظرفیت (1.5) میلیون تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی مرودشت استان فارس.

2- ساخت یک خط لوله انتقال پروپیلن به طول حدود (450) کیلومتر با ظرفیت انتقال (1.5) میلیون تن در سال پروپیلن از عسلویه به منطقه مرودشت استان فارس با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.

3- ساخت مخازن ذخیره سازی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در منطقه مرودشت استان فارس

4- ایجاد زیرساخت های لازم برای ساخت پارک اختصاصی فراوری پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در مجموع به ظرفیت (400) هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان.

5- ساخت خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (200) کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود (400) هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.

تبصره-اولویت ساخت مخازن ذخیره سازی و تأسیس بارگیری مذکور در جزءهای (1)، (3) و (4) این بند، با سرمایه گذاری توسط بخش های خصوصی و تعاونی است.

ب- سرمایه گذاری مورد احتیاج برای احداث زیرساخت های مرتبط با جزءهای (1) تا (5) بند (الف) این تصویب نامه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت - مصوب 1380 - به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره- تکمیل و اتمام خطوط انتقال موضوع این تصویب نامه منوط به پیشرفت فیزیکی مجتمع های فراورینماینده پروپیلن به میزان چهل درصد می باشد.

پ- وزارت نفت مکلف است نحوه بهره برداری، تعمیرات (O&M)، بازسازی، تعمیرات اساسی و حفاظت فیزیکی از تمام خطوط انتقال و تأسیسات مربوط و نیز مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال را از تاریخ آغاز بهره برداری به صورتی که هیچ گونه بار اقتصادی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، معین کند. به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران طرح های پایین دستی، در معین نرخ خدمات انتقال و ذخیره سازی پروپیلن در تأسیسات موضوع این تصویب نامه که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می گردد، هزینه های سرمایه گذاری منظور نخواهد شد.

تبصره- تأسیسات انتقال اتیلن غرب مشمول حکم این بند می گردد.

ت- آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع جزء(4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) -مصوب 1393- موضوع تصویب نامه شماره 73312/ت52252 ﻫ مورخ 8/6/1394 به توضیح زیر اصلاح می گردد:

1-در ماده (2)؛ واژه داخلی حذف و عبارت سرمایه گذاری های لازم را همراه با تأمین مواد اولیه مورد احتیاج این واحدها انجام می دهند. به عبارت مواد اولیه مورد احتیاج این واحدها را تأمین نمایند اصلاح می گردد.

2-ماده (3) به توضیح زیر اصلاح و در ردیف (2) جدول ماده مذکور، عبارت دیگر مناطق کمتر توسعه یافته نیز که به عبارت دیگر مناطقی که اصلاح می گردد:

ماده 3- تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوراک های گاز و مایع مصرفی صنایع فراورینماینده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک فراورینمایندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش است. این صنایع در صورتی که به نحوی خوراک واحدهای مراحل اول تا سوم یادشده در بند (د) ماده (1) این آیین نامه را تأمین نمایند، به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و برحسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع براساسجدول زیر برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- واحدهای فراورینماینده متانول که خوراک واحدهای فراورینماینده الفین (MTP/MTO)را تأمین می نمایند، مشمول تخفیف معادل سی درصد (30٪) در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد فراوری الفین مربوط می شوند، اعم از اینکه فراورینمایندگان متانول با الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

تبصره 2- اعمال تخفیف های موضوع این ماده منوط به انتقال تخفیف های مذکور به واحدهای مراحل اول تا سوم به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

مصوبه هیئت وزیران در این لینک قابل مشاهده است.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 8 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 8 اردیبهشت 1400 گردآورنده: gitiro.ir شناسه مطلب: 1664

به "خاتمه خوش پتروشیمی در سال 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خاتمه خوش پتروشیمی در سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید