ترمز ساخت بزرگراه و دوطبقه کردن معابر پایتخت کشیده شد

به گزارش مجله گیتی رو، معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: مطالعات طرح جامع حمل و نقل جدید پایتخت با رویکرد کشیدن ترمز ساخت معابر بزرگراهی و دوطبقه کردن شبکه حمل و نقل شهر در حال اجرا است.

ترمز ساخت بزرگراه و دوطبقه کردن معابر پایتخت کشیده شد

به گزارش گروه رسانه های مجله گیتی رو، محبوبه ذاکری سهی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص انتها تدوین طرح جامع جدید حمل و نقل با بیان اینکه مرحله به روز رسانی داده های مورد احتیاج طرح جامع حمل و نقل با مشاوره پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف رو به انتها است، گفت: معمولا طرح های جامع حمل و نقل، در بازه های ده ساله مورد بازنگری قرار می گیرند .

وی در خصوص میزان تحقق پذیری طرح جامع فعلی با بیان اینکه ممکن است به دلیل تغییر رویکرد در سیاست های مدیران شهری و نیز محدودیت ها و موانع مالی و اجرایی، شاخص ها و برنامه های پیش بینی شده در طرح جامع محقق و اجرایی نگردد. گفت: هر طرح جامع یک افق زمانی دارد و حتی با فرض اجرای تمام و کامل، همه برنامه ها باید بعد از افق زمانی آن، مجددا مورد بازنگری قرار گیرند و برای مشخص سمت و سوی آینده حمل و نقل ، برنامه ریزی کرد. بدیهی است با تغییر سیاست ها و رویکردها و نیز به موازات رشد و توسعه شهری به ویژه وقتی توسعه بی رویه باشد، الگوی سفر شهروندان تغییر می نماید و باید ارکان برنامه های پیش بینی شده برای آینده نیز مورد بازبینی قرار گیرد و علاوه بر همه موارد یاد شده، تغییر پیش بینی نشده و خارج از حد انتظار ویژگی های مالی و اجتماعی مانند جمعیت، اشتغال، سرانه مالکیت سواری و ...، ضرورت و اهمیت بازنگری و به روزرسانی مطالعات را بیشتر نمایان می نماید .

معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان این که شاید حدود 50 درصد برنامه های پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل قبلی محقق شده، ولی عدم توازن در توسعه بخش های مختلف حمل و نقل وجود دارد، افزود: به عنوان مثال، در بعضی بخش ها مانند توسعه شبکه بزرگراهی جلوتر از سایر بخش ها همانند حمل و نقل همگانی و پاک هستیم .

به گفته ذاکری، منابع ناکافی مالی، توزیع نامناسب همان منابع ناکافی، عدم وجود هماهنگی و همسویی بین مدیریت های مختلف، اتخاذ سیاست های تک سازمانی و تصمیم های سلیقه ای مدیران، بدون استناد به نتایج مطالعات، از جمله علل عمده عدم موفقیت طرح های مطالعاتی از جمله طرح های جامع حمل و نقل بوده است، البته دلایل ناکارآمدی طرح های جامع حمل و نقل را نباید تنها در حوزه حمل و نقل جستجو کرد؛ چراکه حمل و نقل متاثر از رشد و توسعه مالی و اجتماعی و صنعتی است. به عنوان مثال، رشد جمعیت یا ساخت و ساز فزاینده و غیر منطبق بر روندهای پیش بینی شده طرح در یک منطقه، می تواند بروی حمل و نقل تاثیر بگذارد و موجبات ناکارآمدی آن را فراهم کند .

معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: اولین برنامه جامع حمل و نقل تهران در سال 50 توسط شرکت سوفرتو و مترو فرانسه تهیه شده که در آن، برای تهران تا افق سال 70 دو بزرگراه، یک کمربندی و هفت خط مترو در نظر گرفته شد. جالب توجه است که کارشناسان خارجی به لزوم توسعه حمل و نقل همگانی در تهران تاکید داشتند اما چه اتفاقی افتاد؟

وی با بیان این که در سال 73 اولین طرح جامع حمل و نقل تهران، توسط شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران و با یاری اساتید حمل و نقل دانشگاه شریف تدوین شد، گفت: آمارگیری ها و مدل سازی های گسترده در آن مطالعات انجام شد و میزان موفقیت طرح های بزرگ و سناریوهای مختلف در حل مسائل حمل و نقل تهران، توسط ابزار ساخته شده با عنوان مدل حمل و نقل سنجیده شد. بر اساس نتایج این سنجش و ارزیابی ها، برنامه های ترکیبی حمل و نقل برای سال 1390 تهران ارایه شد. در سال 83 طرح جامع حمل و نقل با انجام آمارگیری های گسترده و به روزرسانی داده ها و مدل حمل و نقل بازنگری شد و در سال 93 نیز آمارگیری های گسترده ای در کل تهران از 180 هزار خانوار انجام شد و اطلاعات سفرهای روزانه و ویژگی های اجتماعی و مالی خانوارهای تهرانی و اطراف تهران برداشت شد. با وجود این، به دلیل تغییر مدیریت ها، این آمار بلااستفاده ماند تا این که در سال 1397 پالایش اطلاعات گردآوری شده به عنوان نخستین گام تامین پیش احتیاجهای اطلاعاتی طرح جامع حمل و نقل تهران شروع و انجام شد .

به اعتقاد ذاکری، برای قابل استفاده شدن این اطلاعات به عنوان اطلاعات پایه طرح جامع حمل و نقل، اقدامات دیگری نیز لازم بوده است. از جمله آن اقدامات، می توان به به روزرسانی ویژگی های اجتماعی و مالی شهروندان در سطح ناحیه های ترافیکی اصلاح شده بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال 95 و نیز انجام آمارگیری های تکمیلی مانند خطوط برش سال 98 به منظور به روزرسانی آمار مبدا-مقصد گردآوری شده و پرسشگری تاکسی های اینترنتی به منظور شناسایی و به هنگام سازی الگوی سفر در سال 98 اشاره نمود که در حال حاضر در دست طراحی یا انجام است .

ذاکری افزود: البته از همان سال گذشته هم شدیدا دنبال دریافت داده های موجود در فناوری های ارتباطی به ویژه داده های موبایل بوده ایم و جلسات متعدد و مکاتبات زیادی برای دریافت این اطلاعات با فرمت مناسب و مورد احتیاج بدون احتیاج به بخش هویتی و امنیتی اطلاعات داشته ایم. حتی با تعدادی از سامانه های استارتاپی برای دریافت و استفاده از اطلاعات آنها در بخش هایی از مطالعات، جلسات و مکاتبات و گفتگوهایی داشته ایم. در سخن آسان است و جامعه تخصصی و غیرتخصصی مطلع است که این نوع اطلاعات تا چه حد در مطالعات حمل و نقل و ترافیک در سطوح مختلف مفید فایده و تاثیرگذار است، ولی متاسفانه، روند تبادل اطلاعات به منظور استفاده های چند وجهی از آن، کماکان در کشور ما بسیار کند و در بسیاری از موارد ناممکن است. با وجود این ما با بهره گیری از تفاهمنامه بین شهرداری و وزارت ارتباطات کماکان مشغول رایزنی هستیم و قول همکاری از آنها گرفته ایم و امیدواریم زودتر عملیاتی و محقق گردد .

سه رویکرد جدید طرح جامع حمل ونقل

ذاکری با بیان اینکه مطالعات طرح جامع حمل و نقل جدید پایتخت با رویکرد کشیدن ترمز ساخت معابر بزرگراهی و دوطبقه کردن شبکه حمل و نقل شهر در حال اجرا است، در خصوص رویکردهای جدید طرح در حال تدوین نیز گفت: برای طرح جامع حمل و نقل فعلی، سه رویکرد اساسی توسعه حمل و نقل همگانی، مدیریت تقاضای حمل و نقل و توسعه حمل و نقل پاک در نظرگرفته شده است که با اجرایی شدن نتایج مطالعات مبتنی بر این رویکردها، قطعا تهرانی زیست پذیرتر در پیش روی شهروندان خواهد بود .

معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص چشم انداز توسعه حمل و نقل عمومی در طرح جامع حمل و نقل جدید، با بیان این که برای توسعه خطوط ریلی، مطالعات کاملی اجرا شده است و خروجی آن مراحل انتهای تصویب را می گذراند، گفت: در مطالعات متروی تهران برای افق 1420 ، چهار خط متروی شهری دیگر دیده شده و علاوه بر آن، توسعه خطوط حومه ای تهران و تعامل موثر آن ها با خطوط متروی داخلی تهران دیده شده است و بعد از آن نیز با ارتقای خطوط حومه ای، خطوط اکسپرس مترو احداث خواهد شد .

وی افزود: اگر خطوط مترو به حداکثر کارآیی خود برسد، بیش از 40 درصد سفرهای پایتخت نشینان با مترو و اتوبوس انجام خواهد شد .

توسعه حمل ونقل عمومی با موضوع مترو

ذاکری با بیان این که در حال حاضر مترو و اتوبوس کمتر از 25 درصد سفرهای مردم را پوشش می دهند، گفت: در اتوبوسرانی در خصوص بازطراحی و تغییر خطوط، اقدامات مهمی اجرا شده اما هنوز در وضعیت بهینه قرار ندارد .

ذاکری با بیان اینکه برای یاری به مترو و افزایش بازدهی آن، توسعه و ارتقای عملکرد سامانه های اتوبوس تندرو، اتوبوس و تاکسی نیز در طرح جامع حمل و نقل جدید مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: باز طراحی خطوط اتوبوسرانی به منظور تغذیه موثر و کارآمدتر خطوط ریلی و نیز با هدف پوشش بیشتر جمعیتی، شغلی، جغرافیایی، افزایش دسترسی و مطلوبیت آن برای جذب سفرهای جدید، در محوری از طرح جامع حمل و نقل با عنوان حمل و نقل همگانی یکپارچه شروع شده است که در این مطالعات، سیستم ریلی به عنوان استخوان بندی سیستم حمل و نقل همگانی تهران، معرفی شده و سایر اجزای سیستم حمل و نقل همگانی در تطابق با آن طراحی و ارایه خواهد شد .

وی در خصوص تاکسی نیز با بیان اینکه این مد حمل و نقلی، نیمه همگانی است، گفت: راهکارهای موثر برای افزایش بازدهی آن در سازگاری با سایر شیوه های حمل و نقل همگانی در این محور مطالعاتی مورد برررسی قرار گرفته و ارایه خواهد شد .

به گفته معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران، یکی از بخش های مورد مطالعه در طرح جامع جدید حمل و نقل، مشخص راهکارهای مدیریت تقاضای سفر است. روش های مدیریت تقاضای سفر بر کاهش میزان سفر با حمل و نقل شخصی تمرکز دارد که برای تحقق این هدف، از روش هایی همچون قیمت گذاری، دورکاری، دور تحصیلی، شناور کردن ساعت کاری و... استفاده می گردد که در طرح جدید حمل و نقل، این راهکارها آنالیز شده و پیشنهادهای کوتاه، میان و بلند مدت ارایه خواهد شد .

ذاکری با بیان این که در مطالعات طرح جامع حمل و نقل جدید به TOD و حمل و نقل پاک و انسان محور توجه زیادی شده است، گفت : TOD یا همان توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی دارای هشت اصل یا معیار است که می توان متناسب با شرایط هر منطقه و محله، و متناسب با گونه قابل اطلاق TOD در آن، برنامه ریزی ها را به سمتی راهنمایی کرد که نمره اجرای TOD در آن منطقه ارتقا یابد. به همین دلیل، در طرح جامع جدید حمل و نقل، به توسعه حمل و نقل ریلی و سایر سامانه های حمل و نقل همگانی و نیز توسعه حمل و نقل پاک و فعال توجه ویژه شده است و حتی پیشنهادهای بلندمدت برای ایجاد تغییراتی در طرح تفصیلی مناطق، برای انطباق بیشتر شهر با مبانی TOD از خروجی های مورد انتظار این مطالعات است .

ذاکری در ادامه افزود: در طرح جامع جدید حمل و نقل به مانند گذشته بزرگراه سازی وجود ندارد، ولی برطرف گره های موجود در معابر و تکمیل حلقه های مغفول مانده شبکه حمل و نقل مورد آنالیز قرار خواهد گرفت .

معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به زمان رونمایی از طرح جامع حمل و نقل گفت: پیش بینی این است که اوایل سال آینده خروجی طرح جامع حمل و نقل در محورهای مختلف ارایه گردد .

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 26 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: gitiro.ir شناسه مطلب: 455

به "ترمز ساخت بزرگراه و دوطبقه کردن معابر پایتخت کشیده شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ترمز ساخت بزرگراه و دوطبقه کردن معابر پایتخت کشیده شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید